+
۱

راهکارهای مدیریت شهری در کنترل ترافیک - کارگشا (اینجا کلیک کنید)

راهکارهای مدیریت شهری در کنترل ترافیک - کارگشا

این طرح ها در بعضی از شهرهای دنیا با موفقیت روبرو بوده است که می تواند با الگو گرفتن و بومی سازی آن ها راهی برای کنترل ترافیک شهرهای کشورمان به خصوص ترافیک تهران مورد اجرا قرار داد. با هم این موارد را بررسی می کنیم:

 

رای دهندگان

دیدگاهتان را بنویسید