+
۱

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام مربوطه (اینجا کلیک کنید)

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام مربوطه

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود، صورت جلسه تفکیکی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، صورت جلسه پایانی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

رای دهندگان

دیدگاهتان را بنویسید